VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

Chrisluc s.r.o.,

so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08,

IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270

zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B

(ďalej len „spoločnosť“)

pre predaj vstupeniek prostredníctvom on-line obchodu umiestnených na internetovej adrese: www.tripland.sk a/alebo používanie tejto internetovej stránky.

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270  zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B (ďalej len „Chrisluc s.r.o.“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, teda spoločnosti Chrisluc s.r.o. a inej fyzickej či právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy medzi spoločnosťou Chrisluc s.r.o. ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, to všetko v súvislosti s predajom Vstupeniek a/alebo Poukazov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Chrisluc s.r.o. na internetovej adrese  www.tripland.sk    (ďalej len "internetový obchod").

 

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetového obchodu predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

 

1.3 Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

1.4 Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese: www.tripland.sk a kupujúcemu je teda umožnená ich archivácia a reprodukcia. Obchodné podmienky sú navyše kupujúcemu doručované spoločne s prijatím objednávky na jeho elektronickú adresu.

 

1.5 Kontaktné údaje spoločnosti:
Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270  zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B, email: marketing@tripland.sk, gsm: +421 911342462
(ďalej ako „predajňa“)

 

1.6 Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

1.7 Definícia pojmov:

„Atrakcia“ je službou súvisiacou s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote a na ktoré sa prostredníctvom internetového obchodu www.tripland.sk poskytuje predaj a rezervácia Vstupeniek a/alebo Poukazov. Predávajúci poskytuje nasledovné atrakcie: optické klamy a ilúzie, 3D maľby, street art (ďalej len „Atrakcie“).

 

„Vstupenka“ je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na Atrakciu poskytovanú predávajúcim, na ktorú bola zakúpená. Platná vstupenka musí obsahovať: číslo vstupenky, cenu vstupenky, platnosť vstupenky., musí byť bez úprav a poškodenia. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja predávajúceho, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať právne dôsledky. Po opustení miesta Atrakcie je Vstupenka neplatná. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.tripland.sk . Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky aj ako doklad o jej zakúpení.

 

„Poukaz“ je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke. Hodnotu Poukazu je možné čerpať len nepeňažnou formou. V prípade vyššej ceny Vstupenky kupovanej na Poukaz, záujemca o Atrakciu doplatí rozdiel na predajnom mieste. Z Poukazu sa nevydáva. Poukaz je možné použiť len jednorazovo. Platný Poukaz musí obsahovať: číslo poukazu, platnosť poukazu. Platnosť Poukazu je 4 mesiace od zakúpenia.

 

„Majiteľ vstupenky“ alebo „kupujúci“ je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku na predajnom mieste Tripland, Nám. SNP 474/15 811 06 Bratislava (Vstup ale z Kolárskej ulice)  alebo v internetovom obchode www.tripland.sk

 

„Predajné miesto“ je Tripland, Nám. SNP 474/15 811 06 Bratislava. Vstup ale z Kolárskej.

 

„Tovarom“ sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumejú Vstupenky a/alebo Poukazu.

 

Článok 2

Zmluvné strany a druhy kúpnych zmlúv

 

2.1 Predávajúcim je vždy spoločnosť Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270  zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je podnikateľským subjektom, ktorý sa zaoberá predajom Vstupeniek a/alebo Poukazov špecifikovaným a ponúkaným v internetovom obchode www.tripland.sk , označeným názvom a popisom.

 

2.2 Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). V takom prípade je uzavretá kúpna zmluva tzv. spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb., v platnom znení).

 

2.3 V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä zák.č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a ďalšími.

 

2.4 Kupujúcim môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "podnikateľ").

 

2.5 V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení).

 

2.6 V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi podnikateľom a spotrebiteľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako "kupujúci".

 

Článok 3

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy a rezervácia

 

3.1 Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje predaj a rezerváciu Vstupeniek na Atrakcie poskytované predávajúcim a predaj Poukazov na nákup týchto Vstupeniek (ďalej spoločne len „tovar“), a to vrátane uvedenia cien a popisu. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Ponuka predaja tovaru a ich ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci podľa týchto obchodných podmienok. Zmena ceny tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

Rezervácia

3.2 Záujemca o Atrakcie si môže rezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.tripland.sk .

3.3 Pokiaľ predávajúci neurčí inak, je rezervácia platná 3 dni od jej uskutočnenia, najneskôr však 10 dní pred termínom rezervácie. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie predávajúceho. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené. Rezerváciu 9 dní pred požadovaným termínom účasti na Atrakcii nie je možné vykonať.

 

Kúpna zmluva

3.2 Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

 

3.3 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie v internetovom obchode.
 • individuálne kontaktovaním predávajúceho na email alebo telefonicky najmä v prípade objednávky vstupeniek na mieru

3.4 Pri objednávaní tovaru kupujúci uvádza správne a pravdivo všetky údaje požadované údaje. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Nesprávne a nepravdivé údaje kupujúceho sú vykladané v neprospech kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári.

 

3.5 Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho (ďalej len "akceptácia objednávky") dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

3.6 Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene, údaj o termíne, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

3.7 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

 

3.8 Proces objednávania tovaru

Pre objednanie tovaru v internetovom obchode kupujúci klikne pri ním požadovanom typu vstupenky a termínu a/alebo poukážku na položku "Pridať do košíka". Následne sa kliknutím na položku „Košík“ kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nižšie uvedených krokov

 • v kroku „Košík“ vidí kupujúci všetok tovar, ktoré vložil do košíka, v tomto kroku môže kontrolovať a upravovať obsah košíka;
 • v kroku „Platba“ kupujúci zvolí pôsob platby;
 • v kroku „Informácie“ uvedie svoje informácie pre dodanie tovaru;

Medzi jednotlivými krokmi prechádza kupujúci prostredníctvom tlačidla „pokračovať“

 

 • Pre záväzné objednanie tovaru kupujúci zvolí „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Pred týmto krokom má však kupujúci možnosť oboznámiť sa so znením obchodných a reklamačných podmienok a pravidlami ochrany osobných údajov. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky ďalej vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s pravidlami ochrany osobných údajov, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

3.9 V prípade, že kupujúci sa z vlastnej iniciatívy dopytuje predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy inými prostriedkami komunikácie na diaľku, vrátane telefónu alebo emailom mimo internetového obchodu predávajúceho (najmä pre dojednanie objednania tovaru na mieru):

 1. a) Predávajúci pošle kupujúcemu e-mailom potvrdenie s obsahom navrhovanej kúpnej zmluvy a tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku a príslušných príloh.
 2. b) Kupujúci pošle predávajúcemu objednávku elektronickou poštou na e-mailovú adresu, z ktorej obdržal potvrdenie podľa predchádzajúceho písmena;
 3. c) Kupujúci vysloví svoj súhlas s prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok.

V iných prípadoch, než uvedených v tomto odseku uzatvorenie kúpnej zmluvy s využitím iných prostriedkov komunikácie na diaľku, vrátane telefónu, z iniciatívy kupujúceho, ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa použijú primerane s prihliadnutím k okolnostiam a využívanému komunikačnému prostriedku.

 

3.10 Predávajúci informuje a kupujúci berie na vedomie, že využívanie internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača, vrátane vytvárania objednávok, rovnako ako telefonický kontakt s predávajúcim, môže byť spojené s nutnosťou vynaložiť náklady na pripojenie k internetu (za poplatok pre prenos dát) a/alebo nákladov na telefonické hovory v súlade s tarifou poskytovateľa služieb, ktorého zákazník využíva. Tieto náklady si hradí kupujúci sám.

 

3.11 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

3.12 Predávajúci zaisťuje dostupnosť tovaru a splnenie kúpnej zmluvy. V prípade nemožnosti plniť a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia 7.4 týchto obchodných podmienok.

 

Článok 4

Preprava a dodanie tovaru (dodací poriadok)

 

4.1 Nakoľko sa dodanie vstupeniek uskutočňuje výhradne elektronicky na email kupujúceho alebo osobne na predajnom mieste, nie je kupujúcemu účtovaná doprava.

 

4.2 Termín dodania tovaru kupujúcemu je maximálne 3 pracovné dni odo dňa uzavretia zmluvy pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

Článok 5

Kúpna cena a platobné podmienky

 

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za Vstupenky kúpnu cenu podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Kúpne ceny, uvedené v internetovom obchode pri jednotlivých druhoch Vstupeniek a Poukazov, v sebe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty v aktuálnej zákonnej výške.

5.2 Kúpnu cenu vstupeniek podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť prostredníctvom:

 • platby kartou online na účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet prostredníctvom online platobných nástrojov bánk alebo
 • platbou pred dodaním vstupenky a/alebo poukážky prevodom na bankový účet predávajúceho: IBAN - SK31 7500 0000 0040 2710 3286

5.3 Vstupenka slúži ako doklad o úhrade platby.

5.4 Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho.

 

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

 

6.1 Spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote nakoľko kúpa Vstupenky a/alebo Poukaz na Atrakcie je zmluvou, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu poskytnúť službu na voľný čas v dohodnutom čase resp. lehote konania.

6.2 Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného alebo hodnoty Poukazu kupujúcim v prípade nevyužitia Vstupenky alebo Poukazu.

6.3 V prípade zakúpenia Vstupenky a/alebo Poukazu priamo na predajnom mieste nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného a/alebo hodnoty Poukazu v prípade nevyužitia Vstupenky a/alebo Poukazu.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 

6.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania Vstupeniek a/alebo Poukazov alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať Vstupenku a/alebo Poukaz kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu Vstupenky a/alebo Poukazu dohodnuté v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.5 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

6.6 Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

Článok 7

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie (reklamačný poriadok)

 

Týmto sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) reklamačný poriadok spoločnosti Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270  zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B (ďalej len „Chrisluc s.r.o.“). Tento reklamačný poriadok je všeobecne aplikovateľný v kamennej predajni ako aj v internetovom obchode spoločnosti Chrisluc s.r.o.. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť spolu s obchodnými podmienkami dňom 15.7.2020.

 

7.1 Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady vstupeniek zakúpených v predajnom mieste Chrisluc s.r.o. alebo zakúpeného prostredníctvom internetového  obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Chrisluc s.r.o. na webovej stránke www.tripland.sk (ďalej len „internetový obchod“).

 

7.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná Vstupenka a/alebo Poukaz pri prevzatí spotrebiteľom.

 

7.3 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť pričom predávaný tovar musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar má v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

 

7.4 V prípade, ak zakúpená Vstupenka a/alebo Poukaz obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako kupujúcim rezervované Atrakcie a pod.), je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto chyby u Chrisluc s.r.o. reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka a/alebo Poukaz zakúpená (klasická vstupenka), alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu marketing@tripland.sk alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Chrisluc s.r.o., Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame spotrebiteľovi uplatniť reklamáciu elektronicky na adresu marketing@tripland.sk . V prípade reklamácie chýb Vstupenky a/alebo Poukazu na predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom predajného miesta.

 

7.5 V prípade reklamácie chýb Vstupenky a/alebo Poukazu prostredníctvom e-mailu alebo pošty bude reklamácia vybavená v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie pričom predávajúci zašle kupujúcemu vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu zakúpeného tovaru navrhne kupujúcemu spôsob odstránenia chýb tovaru (napr.zašle novú Vstupenku/Poukaz), umožní kupujúcemu vytlačiť si novy tovar alebo si kupujúci tovar prevezme na predajnom mieste podľa týchto VOP. Reklamácia chýb nebude uznaná po uskutočnení termínu Atrakcií, prípadne po jeho zrušení.

 

7.6 Spotrebiteľ má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.

 

7.7 Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

 

7.8 Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom od dopravcu alebo okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom v predajni predávajúceho.

 

7.9 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

 

7.10 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

7.11 Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

7.12 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

7.13 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

7.14 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

7.15 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

7.16 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

7.17 Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci spotrebiteľom alebo do kratšej záručnej doby, na ktorej sa predávajúci a spotrebiteľ dohodli nie však kratšej než 12 mesiacov.

 

7.18 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

7.19 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

7.20 Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

 1. vada v množstve tovaru, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
 2. vada kvality tovaru, ktorú spotrebiteľ zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí tovaru.

 

7.21 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia tovaru nesporne existovali, avšak spotrebiteľ ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

 

7.22 Rozpor medzi množstvom tovaru dodaným a objednaným sa nepovažuje za vadu, pokiaľ spotrebiteľ v procese objednávania tovaru súhlasil s doručením čiastkových objednávok. V tomto prípade sa plnenie predávajúceho považuje za čiastkové.

 

7.23 Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ predloží predávajúcemu Vstupenku a/alebo Poukaz. Pre uplatnenie práva na reklamáciu môže spotrebiteľ použiť reklamačný formulár, ktorý je prílohou obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Spotrebiteľovi sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08. Predávajúci spotrebiteľovi potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo písomne na adresu uvedenú v reklamácii. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo písomne na adresu uvedenú v  reklamácii.

 

7.24 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv podľa bodu 8.10 až 8.14 spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zák.250/2007 Z.z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

7.25 V záručnej dobe je možné reklamovať vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode, ale záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené vady:

 • vady spôsobené poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (požiare, záplavy, zemetrasenia, a podobne);
 • vady spôsobené nevhodným užívaním tovaru na účely, pre ktoré nie je tovar určený;
 • vady spôsobené bežným opotrebením;
 • vady na tovare spôsobené nevhodným zaobchádzaním;
 • vady spôsobené mechanickým poškodením;
 • vady spôsobené nesprávnym skladovaním.

 

7.27 Oprávnený z reklamácie má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). Toto právo treba uplatniť u spotrebiteľa najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

 

7.28 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru alebo jeho súčasti, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.

 

7.29 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

7.30 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

7.31 Spotrebiteľ je povinný prevziať si reklamovaný tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. Ak je spotrebiteľ v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci tovar uložiť na náklady spotrebiteľa vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet spotrebiteľa.

 

7.32 Kontaktné údaje spoločnosti:
Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270  zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B, gsm: +421911342462, marketing@tripland.sk

 

7.33 Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel.: 033/3212 527, 033/3212 521
fax: 033/3212 523

 

7.34 Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Pre začatie alternatívneho riešenia sporu je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstva vnútra SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ) alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)

Ďalšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v článku 10 obchodných podmienok.

7.35 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa v prípade kupujúceho - podnikateľa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení) ak v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak.

7.36 Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Článok 8

Doručovanie

 

8.1 Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty a/alebo adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte, prípadne inú kupujúcim uvedenú adresu. Predávajúcemu sa doručuje na:

Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 52 407 993, DIČ: 2121015270, IČ DPH: SK2121015270  zapísaná Okr. súd Bratislava I, vložka č. 137632/B, email: marketing@tripland.sk, gsm: +421 911 342 462

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

 

8.2 Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

 

Článok 9

Riešenie sporov a informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 

9.1 Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu podľa týchto obchodných podmienok, ako aj otázky, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú alebo sú upravené len čiastočne sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade ak zmluva obsahuje cudzí prvok si zmluvné strany volia rozhodné právo Slovenskej republiky. V prípade súdneho sporu je na základe dohody zmluvných strán daná právom súdom Slovenskej republiky.

 

9.2 V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail marketing@tripland.sk alebo poštou na adresu predávajúceho Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

 

9.3 Pre začatie alternatívneho riešenia sporu je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstva vnútra SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ) alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) pričom podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

9.4 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

 

9.5 Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

9.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

 

9.7 Orgány ustanovené zákonom, ktorými sú Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, riešia príslušné spory bezodplatne. Oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že požaduje od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume neprevyšujúcej 5 eur. Výška prípadného poplatku je uvedená v zozname subjektov ARS. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu, ktorými môžu byť napríklad poplatky za doručenie písomnosti poštovou zásielkou, znáša každá zo strán sporu samostatne.

 

9.8 Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

 

9.9 Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

 

9.10 Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

9.11 Spotrebitelia pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska môžu pre alternatívne riešenie sporov využiť služby niektorého z európskych spotrebiteľských centier (ESC). Tieto centrá môžu:

 • informovať vás o vašich právach podľa európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa,
 • poskytnúť poradenstvo o možných spôsoboch ďalšieho riešenia vašej sťažnosti,
 • pomôcť vám dosiahnuť priateľskú dohodu s obchodníkmi v zahraničí, od ktorých ste si zakúpili tovar alebo služby, či už online alebo osobne,
 • nasmerovať vás na príslušný orgán v prípade, že vám nedokáže pomôcť sieť ESC.

 

 

Článok 10

Ďalšie ustanovenia

 

10.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaných Atrakcii nachádzajúcich sa na www.tripland.sk) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

10.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

10.4 Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.

10.5 Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné.

10.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia a to najmä z legislatívnych dôvodov a/alebo zmien v rozsahu a spôsobu poskytovania služieb resp. predaja tovaru, či zmenou obchodnej politiky predávajúceho.

10.7 Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok vydaných predávajúcim, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky. Predávajúci informuje kupujúceho o znení nových obchodných podmienok ich zverejnením na www.tripland.sk  a/alebo zaslaním na email kupujúceho, ktorý kupujúci uviedol v objednávke alebo v užívateľskom účte.

10.8 Zaistenie, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie ustanovení kúpnej zmluvy a obchodných podmienok kupujúcemu sa uskutoční prostredníctvom zaslania potvrdenia objednávky na e-mail kupujúceho a priložením dokumentov, obsahujúcich špecifikáciu objednávky, obchodné podmienky a daňové doklady o kúpe k tovaru. Obsah kúpnej zmluvy je ďalej zaznamenaný a uložený v IT systéme internetového obchodu.

10.9 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.10 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.6.2020.

icon17-free-img

+421 0911 342 462

icon16-free-img

Nám. SNP 474/15
811 06 Bratislava
Vstup z kolárskej ulice

icon18-free-img

recepcia@tripland.sk